Privacyverklaring

Hoe Mark omgaat met je persoonsgegevens tijdens en na het gebruik van deze website.

Om mijn activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat doe ik altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Ik – Mark van Gameren, eigenaar van Van Gameren Elektra – respecteer de privacy van jou als bezoeker en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website vangamerenelektra.nl.

Ik verwerk je persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens 

Van Gameren Elektra verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door jou als bezoeker ter beschikking is gesteld. Van Gameren Elektra verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van jou als bezoeker.

Doel van de verwerking

Van Gameren Elektra verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  •  Om goederen en diensten bij je te leveren;
  •  Om je te bellen voor het geval dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  •  Je te informeren over wijziging van mijn diensten en producten;
  •  Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder aan mijn klanten;
  •  Het afhandelen van je betaling;
  •  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Van Gameren Elektra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door Van Gameren Elektra gebruikte softwareprogramma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Ik gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Van Gameren Elektra treft voortdurend passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door Van Gameren Elektra verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Je persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Eventuele werknemers van Van Gameren Elektra zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt je e-mailadres niet aan derden verstrekt.

Cookiebeleid

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Als cookies nodig zijn in de verdere ontwikkeling van de website, ter bevordering van je gebruiksgemak, dan zullen we in dit document opnemen wat die cookies zijn en waar ze voor dienen. 

Jouw rechten

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan jezelf ofwel in opdracht van jezelf aan een andere partij. Ook heb je het recht om aan Van Gameren Elektra te vragen welke persoonsgegevens er van jou in de gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als je bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt bezwaar maken per e-mail op mail@vangamerenelektra.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van jouw persoonsgegevens u bezwaar maakt. Je krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website zijn links naar andere websites van organisaties geplaatst. Van Gameren Elektra kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Van Gameren Elektra raadt je aan aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Van Gameren Elektra. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van mijn diensten of websites ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Mocht je die aantreffen, wil je mij dan op de hoogte stellen via e-mail op mail@vangamerenelektra.nl? Ik zal onvolkomenheden direct aanpassen. Van Gameren Elektra aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. 

Mark van Gameren
25 september 2020